dnes je 27.2.2021

Input:

404/2011 Z.z., Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2020

404/2011 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2011,
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
75/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 165 novelizačných bodov
388/2013 Z.z.
30. 11. 2013
mení § 131a
495/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 86 novelizačných bodov
131/2015 Z.z.
20. 7. 2015
mení a dopĺňa 54 novelizačných bodov
353/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 23 a § 34
444/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 5 novelizačných bodov
82/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 136 novelizačných bodov
179/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
57/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení 3 novelizačné body
68/2018 Z.z.
25. 5. 2018
mení 6 novelizačných bodov
108/2018 Z.z.
1.5.2018
mení a dopĺňa 132 novelizačných bodov
376/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
70/2019 Z.z.
6. 3. 2019
mení § 120
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení § 34 a poznámky pod čiarou
310/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) pôsobnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc1) Slovenskej republiky (ďalej len „kontrola hraníc”) a v oblasti pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt”),
b) pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti víz,
c) podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „vstup”) a podmienky vycestovania cudzincov z územia Slovenskej republiky (ďalej len „vycestovanie”), ktoré nie sú upravené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve,2) ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva”),
d) podmienky pobytu,
e) vydávanie dokladov pre cudzincov,
f) evidenciu osôb a kontrolu pobytu,
g) administratívne vyhostenie a zákaz vstupu,
h) zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny a umiestnenie v zariadení,
i) policajný prevoz štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky (ďalej len „policajný prevoz”) a policajný sprievod štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky (ďalej len „policajný sprievod”),
j) letecký tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky (ďalej len „letecký tranzit”),
k) práva a povinnosti osôb pri kontrole hraníc a pri pobyte,
l) priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly hraníc a pobytu.
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí požiadali o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadosť o udelenie azylu”), ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky, ktorí požiadali o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky alebo ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak.
§ 2
Základné ustanovenia
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) asistovaným dobrovoľným návratom návrat štátneho príslušníka tretej krajiny do krajiny pôvodu, posledného bydliska alebo ktorejkoľvek tretej krajiny, do ktorej sa štátny príslušník tretej krajiny rozhodne vrátiť a ktorá ho prijme, a ktorý zabezpečuje Medzinárodná organizácia pre migráciu alebo iná mimovládna organizácia na základe dohody s vládou Slovenskej republiky,
b) blízkosťou vonkajšej hranice územie Slovenskej republiky do vzdialenosti 5 km od vonkajšej hranice,4)
c) členským štátom členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia; na účely § 30 a § 51 až 57 sa členským štátom rozumie len členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky,
d) hostiteľským subjektom zamestnávateľ, ku ktorému je zamestnanec presunutý v rámci zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov, bez ohľadu na jeho právnu formu, a ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky alebo členského štátu,
e) leteckým tranzitom prechod štátneho príslušníka tretej