dnes je 27.2.2021

Input:

310/2019 Z.z., Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

310/2019 Z. z.
ZÁKON
z 18. septembra 2019
o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ČI. I
§ 1
Fond na podporu športu
(1) Zriaďuje sa Fond na podporu športu (ďalej len „fond”) ako verejnoprávna inštitúcia na účel podpory a rozvoja
a) športu mládeže,
b) vrcholového športu,
c) športovej reprezentácie Slovenskej republiky,
d) športu pre všetkých,
e) športu zdravotne postihnutých.
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§ 2
Činnosť fondu
Fond vykonáva tieto činnosti:
a) vytvára podmienky na podporu a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „projekt”) na účel podľa § 1 ods. 1,
b) monitoruje podporené projekty,
c) podieľa sa na propagácii športu v Slovenskej republike,
d) spolupracuje s orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike,
e) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu,
f) kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi príspevku na projekt („ďalej len prijímateľ”),
g) uskutočňuje vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu.
§ 3
Orgány fondu
Orgánmi fondu sú:
a) správna rada,
b) dozorná rada.
§ 4
Správna rada
(1) Správna rada je najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu. Správna rada riadi činnosť fondu, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.
(2) V mene fondu je oprávnený konať predseda správnej rady. Predsedu správnej rady v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej rady.
(3) Správna rada
a) schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt,
b) schvaľuje zásady poskytovania príspevku na projekt a priority podpory športu,
c) schvaľuje výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na projekt (ďalej len „výzva”),
d) schvaľuje štatút fondu,
e) schvaľuje organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady, rokovací poriadok odborných komisií a ďalšie vnútorné predpisy fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej rady,
f) rozhoduje o zriadení odborných komisií na posudzovanie žiadostí,
g) vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,
h) schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1)
i) schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia,
j) schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej republike krátkodobé a strednodobé ciele fondu,
k) rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,2)
l) rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu,2
m) rozhoduje o návrhoch podľa § 8 ods. 2 písm. g) a