dnes je 20.1.2021

Input:

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín (osobitne so špecifikami pre zamestnancov z krajín Srbsko, Ukrajina, Rusko)

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín (osobitne so špecifikami pre zamestnancov z krajín Srbsko, Ukrajina, Rusko)

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová.

Problematika zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej republiky sa vzhľadom na potreby trhu práce, ktorý zápasí s nedostatkom vhodných pracovníkov nielen na kvalifikovaných pracovných pozíciách, stáva veľmi aktuálnou a naliehavou.

Po viacerých úpravách právnych predpisov v tomto období (Zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti, zákon o pobyte cudzincov), ktorých účinnosť bude od 1. mája 2018, je potrebné pripomenúť si nevyhnutné právne súvislosti a administratívne náležitosti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, teda občanov štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Lichtenštajnsko a Island), a nie sú ani občanmi Švajčiarskej konfederácie.

Z dôvodu praktických postupov je nutné rozlišovať, či zamestnávateľ potrebuje obsadiť takú pracovnú pozíciu, ktorá vyžaduje vysokú kvalifikáciu, alebo ide o bežný pracovný post, ktorý je však náročné obsadiť uchádzačmi o zamestnanie v danom regióne.

Oblasť zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podlieha dohľadu miestne príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočiek Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, inšpektorátov práce a nevyhnutne aj oddelení cudzineckej polície PZ SR. Je potrebné osobitne dbať nielen na dodržiavanie pracovných podmienok a podmienok odmeňovania zamestnancov z tretích krajín, ale klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie podmienok legálneho zamestnávania a legálnej práce týchto štátnych príslušníkov, keďže na túto oblasť sa vzťahujú aj ustanovenia Trestného zákona o neoprávnenom zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín a ustanovenia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb vo vzťahu k neoprávnenému zamestnávaniu.

Manuál „Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín” si kladie za cieľ poskytnúť zamestnávateľom základný rámcový pohľad na túto problematiku zo strany pracovno-právnych predpisov a zákona o pobyte cudzincov v platnom znení a s ich úpravami účinnými od 1. mája 2018 a s nimi súvisiacimi administratívnymi povinnosťami. Tieto povinnosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej individuálnej situácie dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny ako budúceho zamestnanca. Poskytuje aj základné vzory formulárov, ktoré sa pri splnení podmienok pobytu a zamestnávania týchto občanov vyžadujú od príslušných inštitúcií. Užitočné môžu byť aj základné príklady, ako sa administratívne vysporiadať s touto problematikou a predchádzať sankciám či iným administratívnym alebo